ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN – A-PERSPECTIVE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. A-Perspective is een onderneming met de volgende handelsnamen: A-Perspective; Emplyz; Emplyz-HR; Emplyz-HR Services. A-Perspective is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 59563699.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “ons” moet hieronder worden verstaan: A-Perspective in al haar hoedanigheden en met welke handelsnaam zij dan ook naar buiten treedt. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of met ons een overeenkomst wenst aan te gaan.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door ons zijn aangegaan. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

5. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Offertes/prijsopgaven

1. Al onze offertes/prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een opdracht. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

2. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag geen documentatie van onze hand, derhalve tevens offertes en prijsopgaven, worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Wij behouden ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3. Indien onze offerte betrekking heeft op een specifieke opdracht en indien die opdracht niet binnen de gestelde termijn is gegeven, kunnen wij de aan de offerte verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij hiertoe uitdrukkelijk mededeling doen dan wel indien een aan ons gegeven opdracht schriftelijk door ons wordt aanvaard. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de door ons verzonden orderbevestiging of overeenkomst van opdracht getekend retour ontvangen.

2. Eventuele (aanvullende) afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger van onze onderneming optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die door haar voorafgaand en ten tijde van de opdracht worden verstrekt.

 

Artikel 4. Wijzigingen in de opdracht

1. Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever kan indien de opdracht en de uitvoering dit toelaat voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen verzoeken in de opdracht. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is verzocht zal onderdeel worden van de opdracht. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet het recht van opdrachtnemer op verrekening.

3. Wijzigingen in de opdracht die hogere kosten veroorzaken dan opgenomen in de oorspronkelijke prijsopgave, worden door de opdrachtnemer extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolgen hebben dat de duur van de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen wordt overschreden of aangepast door de opdrachtnemer. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Ontbinding overeenkomst

1. In het geval enige bepaling van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet wordt nagekomen zal de nalatige partij schriftelijk in gebreke worden gesteld en de gelegenheid worden geboden alsnog na te komen binnen redelijke termijn. Indien de nalatige partij voorts niet overgaat tot nakoming is sprake van verzuim en kan de andere partij de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen.

2. Een van partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere in gebreke stelling te ontbinden indien de wederpartij komt te overlijden, in surseance van betaling of faillissement geraakt of als een daartoe strekkend verzoek is ingediend dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien één of meerdere van zijn goederen voorwerp van executoriaal beslag worden, de partij redelijkerwijze geacht kan worden in financieel onvermogen te geraken of deze zijn bedrijf staakt of aan derden overdraagt.

 

Artikel 6. Klachtplicht opdrachtgever

1. Klachten van de opdrachtgever dienen terstond nadat de klacht is ontstaan ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. In alle gevallen dient een klacht door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee maanden na einde van de opdracht of indien sprake is van een langdurige of doorlopende opdracht, uiterlijk binnen twee maanden na factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de gebrekkige levering, dan wel zoveel eerder indien dit redelijkerwijs van opdrachtgever verwacht had mogen worden, aan ons ter kennis te worden gebracht.

2. Een klacht dient kenbaar gemaakt te worden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.

3. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
– de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aangegeven wijze aan ons ter
kennis zijn gebracht;
– de opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de
klachten;
– de opdrachtgever een advies van opdrachtnemer niet ter harte heeft genomen dan wel niet op de juiste
wijze heeft opgevolgd;
– de klacht voortvloeit uit andere nalatigheden van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, schade die voortvloeit uit onjuiste verstrekking van gegevens door opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden, uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Daarnaast is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in dat geval te verstrekken uitkering.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens. Tevens is  opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of niet verstrekte gegevens waarvan opdrachtgever had moeten begrijpen dat deze van belang waren voor uitoefening van de werkzaamheden.

4. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van data of documenten van de opdrachtgever, door welke oorzaak ook. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door opdrachtnemer van zaken toebehorend aan opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 8. Inschakelen derden

1. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

3. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en bewaarplicht

1. Door ons opgestelde en/of geleverde documenten blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.

2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de documenten die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Wij behouden ons tevens het recht op volledige schadevergoeding voor.

3. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier van opdrachtgever gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het opdrachtnemer vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 

Artikel 10. Betaling

1. De genoemde prijzen zijn tenzij anders gemeld, exclusief omzetbelasting en overige bijkomende kosten zoals parkeerkosten of uitzonderlijke reiskosten.

2. Door opdrachtgever gemaakte onkosten ten behoeve van de opdrachtgever (zoals parkeerkosten) worden separaat in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door opdrachtnemer vast te stellen uurtarief.

4. Betaling van aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te geschieden in euro´s en moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Betaling geschiedt zonder verrekening of opschorting en op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

6. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te eisen.

7. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en ongeacht het bepaalde elders in deze voorwaarden omtrent nakoming van de overeenkomst. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht het totaal van de door opdrachtgever verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de opdrachtgever te vorderen.

9. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever over de verschenen maar nog niet betaalde termijnen de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten waaronder het recht om de buitengerechtelijke incassokosten op de opdrachtgever te verhalen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10. De incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €150,- per openstaande factuur. Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de werkelijk gemaakte incassokosten op opdrachtgever te verhalen.

11. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

12. Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken dan wel het afronden van de werkzaamheden een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

13. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de verhoogde prijzen.

 

Artikel 11. Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in techniek, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

2. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.

3. Indien sprake is van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor schade. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de overeengekomen tarieven.

 

Artikel 12. Geheimhouding

1. Partijen en eventuele ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Hieronder tevens begrepen dat alle bedrijfsinformatie en data die uit hoofde van de opdracht of uitgevoerde werkzaamheden bekend wordt aan partijen niet met derden wordt gedeeld, tenzij sprake is van informatie die reeds openbaar is.

2. Partijen zullen bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van deze overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

3. Iedere partij mag aan derden wel bekend maken dat er sprake is van dienstverlening tussen partijen. Opdrachtnemer mag zijn taken voortkomend uit deze overeenkomst beschrijven in marketingdocumentatie in algemene, niet vertrouwelijke bewoordingen, na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Indien persberichten worden uitgegeven waarin namen van partijen worden genoemd, wordt hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende partij.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Artikel 14. Nietige bepaling en niet opgenomen bepalingen

1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige dan wel onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig en wel verbindend zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en onverbindende bepalingen, gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden.

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59563699