Emplyz verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid, strikt vertrouwelijk en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

Emplyz verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdrachten: het, extern (interim/in opdracht van), invulling geven van alle voorkomende Human Resource taken binnen de onderneming van haar zakelijke relaties. Eén specifiek onderdeel hiervan is het vinden van kandidaten voor vacatures. De persoonsgegevens kunnen van medewerkers van deze relaties zijn of van potentiële en actuele kandidaten voor een functie bij één van deze relaties.

Emplyz verwerkt persoonsgegevens die expliciet voor verwerking zijn verstrekt door haar zakelijke relaties of door kandidaten. Dit zijn:

 • gegevens uit het CV; o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies, LinkedIn-profiel en beloningsgegevens,
 • arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, e-mails, brieven,
 • door de consultant gemaakte aantekeningen en/of gespreksverslagen van (telefonische/Skype) interviews en (arbeidsvoorwaardelijke) afspraken.

Van zakelijke relaties verwerkt Emplyz de persoonsgegevens van de contactpersonen van deze relaties, hierbij gaat het vooral om:

 • de (zakelijk gebonden) gegevens van de contactpersoon; naam, emailadres en telefoonnummer(s),
 • de vestigingsgegevens van de relatie.

Emplyz kan de tot haar beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch, SMS, WhatsApp of via e-mail, berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren om:

 • in brede zin invulling te kunnen geven aan de HR taken bij haar zakelijke relaties,
 • te raadplegen vanwege hun specifieke kennis,
 • te informeren over actuele posities,
 • te feliciteren met een nieuwe functie of hun verjaardag,
 • te informeren over en/of uit te nodigen voor evenementen,
 • nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen,
 • om relaties met hen te onderhouden,
 • om nieuws en ontwikkelingen te delen.

Personen en zakelijke relaties kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Zie verder Wettelijke Rechten.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een kandidaat zich bij Emplyz inschrijft, is dat het begin van een, over het algemeen, meerjarige relatie. Kandidaten wisselen niet ieder jaar van baan en de medewerkers van de zakelijke relaties ook niet, wat er voor zorgt dat Persoonsgegevens langere tijd beschikbaar dienen te zijn.
Emplyz gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze Persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de Persoonsgegevens te wissen of naar inzicht van Emplyz uit het bestand te verwijderen. Van het wissen van Persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld. Daarnaast zal Emplyz kandidaten periodiek contacteren om te verifiëren of zij hun inschrijving willen wijzigen of willen verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Emplyz draagt optimaal zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en heeft geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd. Dat is Emplyz al jaren gewend en zal dit blijven doen (in lijn met de AVG en/of andere wetgeving).
Emplyz maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met voortschrijdende technologische (ICT-)ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Wettelijke Rechten

Voor informatie of voor het uitoefenen van onderstaande wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Rick Assen, contact@emplyz.nl of (033) 466 9367.

Recht op inzage

Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Emplyz deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Emplyz uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van uw toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun Persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. U kunt uw verzoek indienen via het formulier op www.emplyz.nl/contact.

Wijzigingsclausule

Emplyz behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG en/of andere van toepassing zijnde wetgeving. Op www.emplyz.nl/privacy-statement is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.